6. ročník Medového dne Mladošovice

6. ročník Medového dne Mladošovice

Vážení přátelé včelaři, dovolte mi malé ohlédnutí za Medovým dnem v Mladošovicích, který se konal v neděli 24. srpna již po šesté a byl vyjímečný tím, že Včelařský spolek z Mladošovic a blízkého okolí v tomto roce oslavuje 85 let od svého založení. Byli to učitelé Obecní školy v Mladošovicích pánové Jaroslav Krátký a Rudolf Adámek, kteří stáli u zrodu včelařského spolku. Na jejich věčnou památku také mladošovičtí včelaři v roce 2010 odhalili před budovou této školy, dnes Obecního úřadu sochu sv. Ambrože, patrona včelařů.

Za těch pětaosmedesát let urazil spolek kus cesty, prošel si nejedním složitým obdobím, ale neztratil se, bouře a neklidné vody vždy ustál, aniž by utrpěl vážnější škody a i v současné době se snaží plout dál za svým nedohledným a nikdy nekončícím cílem. Je na jeho kapitánovi a posádce, jak se jim společné dílo podaří a jaký odkaz zanechají svým následovníkům a pokračovatelům.

A právě těch uplynulých pětaosmedesát let bylo podnětem k napsání Alamachu, který byl v rámci 6.ročníku MDM slavnostně uveden do života požehnáním pátera Mgr. Ivo Prokopa, borovanského pana faráře, mimo jiné čestného člena mladošovického spolku včelařů. Ten také napsal velmi působivé úvodní slovo. Ve své promluvě kromě jiného ocenil práci všech, kteří se na vypracování tohoto dokumentu podíleli. Čtenáři tak dostávají možnost poznat nejen práci včelařů, ale i kousek historie vesnic do spolku spadajících o kterých se v publikaci píše. Řekl, že včela je nezastupitelná i proto, že lidé v dobách středověku i dávnějších poznali, jak získat včelí vosk a jak z něho udělat svíce a díky tomu mohli také napsat mnoho moudrých knih, které by třeba ani jinak než bez svitu svíce nevznikly. Jeho slova velmi silně zapůsobila na přítomné a jistě pohladila jejich duše. Po tomto požehnání byla k soše sv. Ambrože, jako dík za jeho ochranu položena kytice květů. Této role se zhostil náš nejvyšší představitel, předseda svazu JUDr. Karel Brückler. Ve slavnostním průvodu byl pak přenesen spolkový prapor do kostela sv. Bartoloměje, kde se konala mše svatá nejen za včelaře, ale také za sv. Bartoloměje, jehož svátek shodou okolností připadl právě na neděli 24.srpna. Po ukončení mše svaté následoval slavnostní oběd pro včelaře a pozvané hosty. Byly zde také předány Almanachy všem přítomným včelařům, předseda Okresní organizace ČSV České Budějovice Josef Zimen předal Poděkování za dosavadní práci příteli RNDr. Vladimíru Pávkovi a spokovému kronikáři Jiřímu Melicharovi. Předseda svazu JUDr. Karel Brückler ve své řeči poděkoval za pozvání, pochválil celou akci a nakonec udělal zápis do spolkové kroniky.

Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem, kteří se svou aktivní činností podíleli na zdárném průběhu Medového dne v Mladošovicích, zvláště pak příteli Pavlu Kučerovi, Bc.Martinu Peterkovi, Štěpánu Hanzalovi, Karlu Vondrákovi, Milušce Pernické, Jarušce Grosserové, Petře Cerneticové, Milušce Zbudilové, Mgr. Nikole Hovorkové. Děkuji také Peadr. Janu Váňovi majiteli třeboňské tiskárny JAVA bez jehož vstřícnosti by Almach jen těžko spatřil světlo světa. Děkuji také za účast spisovateli, příteli Janu Lebedovi za krásné knihy o včelách určené pro naše následovníky. Poděkování patří také starostce obce Jílovice paní Věře Jindrové za nezištnou výpomoc zapůjčením stanu pro slavnostní oběd. Díky hasičům z Petrovic a Lhoty za postavení stanových přístřešků, které byly opravdu díky počasí zapotřebí. V neposlední řadě také děkuji všem nejmenovaným návštěvníkům, kteří přijali pozvání na naší akci, za jejich účast a zájem.

6.ročník Medového dne Mladošovice

skončil

ať žije ročník 7.

Ing. Miroslav Jelínek
předseda spolku

Další fotografie »